STATUT

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14) i na temelju članka 17. Statuta udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“, Skupština održana dana 14. veljače 2015. godine, donijela je:

 

STATUT UDRUGE VETERANA 7. GARDIJSKA BRIGADA „PUMA“

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, zastupanja, izgleda pečata, područja djelovanja sukladno ciljevima, ciljeva, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu, ako će se obavljati, načina osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjeta i načina učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveza i odgovornosti te stegovne odgovornosti članova i načina vođenja popisa članova,  tijela Udruge, njihovog sastava i načina sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlasti, načina odlučivanja i trajanja mandata te načina sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbora i opoziva likvidatora Udruge, prestanka postojanja Udruge, imovine, načina stjecanja i raspolaganja imovinom, postupka s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, načina rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja značajna za rad Udruge veterana 7. gardijska brigada "PUMA" ( u daljnjem tekstu: Udruga).

Naziv

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: Udruga veterana 7. gardijska brigada "PUMA"

Skraćeni naziv Udruge glasi: "PUMA".

Udruga ima naziv na engleskom jeziku.

Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Association of veterans 7th guard brigade "PUMA"

Naziv Udruge na engleskom jeziku koristi se u međunarodnoj suradnji.

Sjedište i zastupanje

Članak 3.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište Udruge je u Varaždinu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udrugu u pravnom prometu zastupaju predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge i tajnik Udruge. Predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge i tajnik Udruge također predstavljaju Udrugu.

Udrugu može predstavljati osoba koju ovlasti Upravni odbor Udruge, za što Upravni odbor donosi odluku na svojoj sjednici za svaki slučaj posebno.

Ustroj

Članak 4.
Udruga može osnivati regionalno ustrojene klubove.
Odluku o osnivanju kluba i prestanku rada kluba donosi Upravni odbor.
Klubovi nisu pravne osobe.

Udruga može osnivati interesno ustrojene sekcije.

Odluku o osnivanju i prestanku rada sekcije donosi Upravni odbor.

Sekcije nisu pravne osobe.

Udruga se može udruživati/učlaniti u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruge propisanim ovim Statutom o čemu odluku donosi Skupština Udruge.

Znak i izgled pečata

Članak 5.
Udruga ima svoj znak i pečat.

Znak Udruge je u obliku štita crne boje sa proširenjem na gornjem dijelu. Uz rub znaka sa unutarnje strane proteže se crta zlatne boje. U proširenju štita piše: 7. GARDIJSKA BRIGADA , a u gornjem dijelu štita piše: PUMA. Između natpisa "7. GARDIJSKA BRIGADA" i "PUMA" piše: RH, uokvireno ovalnim crtama zlatne boje. Slova svih natpisa zlatne su boje. U središtu štita ispod natpisa "PUMA", nalazi se slika pume u skoku zlatno-smeđe boje.

Pečat udruge je okruglog oblika, promjera 23 mm. U sredini je znak udruge. Uz gornji rub piše: UDRUGA VETERANA, a uz donji rub piše: VARAŽDIN.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge, tajnik Udruge i drugi članovi Udruge koje ovlasti Upravni odbor Udruge.

Članak 6.

Obilježja Udruge ne mogu se koristiti u svrhu političkog djelovanja.

Osiguravanje javnosti djelovanja

Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se informiranjem članstva i javnosti na redovitim i izvanrednim sjednicama Skupštine, putem sredstava javnog informiranja i na druge prikladne načine.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

II. CILJEVI 1 DJELATNOSI
Cilj

Članak 8.
Cilj i svrha osnivanja Udruge je: očuvanje tekovina, digniteta i tradicija 7. GARDIJSKE BRIGADE "PUMA"; sjećanje na poginule i preminule pripadnike 7. GARDIJSKE BRIGADE "PUMA", čuvanje vrednota Domovinskog rata, promicanje i zaštita prava, briga i ostvarivanje zajamčenih prava svakog člana Udruge, jačanje prijateljstva, djelovanje od interesa za opće/javno dobro, razvoj i jačanje civilnog društva.

Područja djelovanja i djelatnosti

Članak 9.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

- Branitelji i stradalnici

- Demokratska politička kultura

- Ljudska prava

- Međunarodna suradnja

- Obrazovanje, znanost i istraživanje

- Socijalna djelatnost

- Zaštita zdravlja

- Sport


U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7. Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

- obilježavanje obljetnica važnih događaja vezanih uz 7. GARDIJSKU BRIGADU "PUMA"
- pomoć članovima Udruge pri ishođenju i ostvarivanju svojih prava kod državnih tijela i

drugih institucija

- zalaganje za pružanje pravnih savjeta i pravne pomoći te zastupanje članova od strane pravnih

i drugih stručnjaka prema potrebama članova, zdravstveno zbrinjavanje te psihofizička

pomoć;
- organiziranje kulturnih, zabavnih, rekreativnih, sportskih i sličnih manifestacija te raznih

druženja i izleta, osnivanje klubova i sekcija

- zaštita i promicanje ljudskih prava,

- ostvarivanje i promicanje jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstva i borba protiv nasilja i

diskriminacije,

- zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovom aktivnom sudjelovanju u društvu,

- razvoj demokratske političke kulture,

- organiziranje raznih radionica, predavanja, seminara i dr. edukativnih aktivnosti,

- cjeloživotno učenje te druge aktivnosti koje se po svojoj prirodi odnosno posebnim propisima

mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće/javno dobro.

Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga surađuje s drugim udrugama sličnog svjetonazora, nadležnim organima Grada, Općine i Županije, odgojno-obrazovnim institucijama te drugim ustanovama, institucijama i organizacijama.

Članak 11.

Udruga ne provodi političko djelovanje i ne može se udruživati s političkim organizacijama.

Radi ostvarivanja i provođenja aktivnosti od interesa za opće dobro, Udruga može surađivati s političkim organizacijama ako to nije političko djelovanje.

O suradnji s političkim organizacijama odlučuje Upravni odbor Udruge jednoglasno.

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 12.
Članovi Udruge mogu biti:    - redovni

- podržavajući

- počasni

Uvjeti i način učlanjivanja

Članak 13.

Redovnim članom Udruge može postati svaki pripadnik 7. GARDIJSKE BRIGADE "PUMA" koji je pristupio u brigadu u vremenu od 23.12.1992. do 30. 06.2003. godine.

Podržavajućim članom Udruge može postati fizička ili pravna osoba koja želi pomoći Udruzi i njenim članovima i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Podržavajućim članom Udruge može postati i maloljetna osoba. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Upravni odbor može predložiti Skupštini imenovanje počasnih članova Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge iz članka 8.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe.

Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor za kalendarsku godinu.

Članak 14.
Osoba koja želi postati članom Udruge, podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 15.
Članovi Udruge imaju pravo:

- sudjelovati u aktivnostima Udruge,

- biti informirani o radu Udruge,

- samo redoviti članovi mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Članovi Udruge imaju dužnost:

- poštovati odluke tijela Udruge,

- poštovati odredbe Statuta

- štititi ugled i interese Udruge

- odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke

Prestanak članstva

Članak 16.
Članstvo prestaje:
- istupanjem,

- isključenjem zbog nepoštovanja odredbi Statuta,

- smrću člana,

- prestankom rada Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na prijedlog Časnog suda. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se podnijeti prigovor Skupštini u roku od 60 dana. Odluka Skupštine je konačna.

Odluka o isključenju dostavlja se članu u pismenom obliku.

Popis članova

Članak 17.

Udruga vodi popis članova elektronički ili na drugi prikladan način.

Popis članova obavezno sadržava podatke o: osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva.

Popis članova može sadržavati i druge podatke relevantne za učinkovito obavljanje djelatnosti Udruge sukladno ciljevima.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 18.
Tijela upravljanja Udrugom su:
- Skupština,
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor

- Časni sud

- Glavni odbor

Skupština

Članak 19.
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine redoviti članovi Udruge.

Članak 20.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut te njegove izmjene i dopune,

- bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Časnog suda te predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika  i blagajnika Udruge,

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

- usvaja financijske izvještaje,

- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge,

- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora

- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nisu nadležna ostala tijela upravljanja Udrugom.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine  održava svake 4 godine.

Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 45 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili dvadeset redovitih članova Udruge.

Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja, osobno ili putem sredstava javnog informiranja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 45 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili dvadeset redovitih članova Udruge, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

U slučaju isteka mandata Upravnog odbora Skupštinu mogu sazvati dvadeset redovitih članova Udruge  na isti način na koji to čini Upravni odbor.

U slučaju isteka mandata Upravnog odbora članovi Udruge mogu radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Udruge postupiti sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 21.
Skupština punovažno odlučuje glasovima nazočnih redovitih članova Udruge.
Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Upravni odbor

Članak 22.


Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čini 11 članova, od kojih su 4 člana članovi po funkciji i to predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge, tajnik Udruge i blagajnik koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

U slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat nekog člana Upravnog odbora, osim članova koje bira Skupština, Upravni odbor bira novog člana kao zamjenu za člana kojem je prestao mandat, na rok do održavanja prve slijedeće Skupštine.

Upravni odbor može izabrati zamjenu za najviše četiri člana Upravnog odbora. U drugim slučajevima Upravni odbor dužan je sazvati izbornu Skupštinu Udruge radi izbora novih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom mjesečno.

Članak 23.

Zadaće Upravnog odbora su:

- provođenje odluka Skupštine

- organizira i provodi djelatnosti Udruge

- priprema nacrt Statuta Udruge

- donosi godišnji plan rada

- donosi sve akte sukladno zakonima i Statutu Udruge

- saziva Skupštinu Udruge

- prima nove članove Udruge

- predlaže Skupštini imenovanje počasnih te podržavajućih članova Udruge

- upravlja imovinom Udruge

- odlučuje o žalbama protiv izrečenih mjera Časnog suda

- odlučuje o prijedlozima za isključenje koje predlaže Časni sud

- rješava sporove i sukobe interesa u Udruzi

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova Upravnog odbora, osim odluke o suradnji s političkim organizacijama koja mora biti jednoglasna.

Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor Uduge sastoji se od tri člana koje bira Skupština.

Mandat članova  Nadzornog odbora traje četiri godine.

U slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat nekog člana Nadzornog odbora, Upravni odbor bira novog člana kao zamjenu za člana kojem je prestao mandat, na rok do održavanja prve slijedeće Skupštine.

Upravni odbor može izabrati zamjenu za najviše jednog člana Nadzornog odbora. U drugim slučajevima Upravni odbor dužan je sazvati izbornu Skupštinu Udruge radi izbora novih članova Nadzornog odbora.

Na svojoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili drugi članovi Nadzornog odbora najmanje jednom u tri mjeseca.

Nadzorni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 25.

Zadaće Nadzornog odbora su:

- nadzire rad tijela Udruge

- podnosi izvješće Skupštini Udruge najmanje jednom godišnje

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge

Časni sud

Članak 26.

Časni sud sastoji se od tri člana koje bira Skupština.

Mandat članova Časnog suda traje četiri godine.

U slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat nekog člana Časnog suda, Upravni odbor bira novog člana kao zamjenu za člana kojem je prestao mandat, na rok do održavanja prve slijedeće Skupštine.

Upravni odbor može izabrati zamjenu za najviše jednog člana Časnog suda. U drugim slučajevima Upravni odbor dužan je sazvati izbornu Skupštinu Udruge radi izbora novih članova Časnog suda.

Časni sud sastaje se po potrebi.

Časni sud odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Časnog suda.

Članak 27.

Članovi Udruge disciplinski odgovaraju Časnom sudu.

Mjere koje može izreći Časni sud su:

- opomena

- prijedlog za isključenje iz Udruge koji podnosi Upravnom odboru

Protiv mjere "opomena" može se podnijeti žalba Upravnom odboru u roku od trideset dana od dana uručenja.

Glavni odbor

Članak 28.

Glavni odbor Udruge tijelo je upravljanja sastavljeno od , po funkciji, svih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Časnog suda i svih predsjednika klubova Udruge. Sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik Udruge.

Glavni odbor ima zadaće:

- predlaže strategiju razvoja Udruge

- predlaže programske osnove za plan rada

- predlaže djelatnosti Udruge kako bi bile u skladu s nacionalnim

strategijama relevantnih ministarstava

- koordinira rad Udruge i klubova

- sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje

Glavni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Glavnog odbora.

Mandat članova Glavnog odbora traje kao i mandat člana ovisno o funkciji koju obnaša.

Predsjednik Udruge

Članak 29.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik Udruge po funkciji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju spriječenosti predsjednika Udruge u obavljanju svojih poslova, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, tajnik Udruge ili druga osoba koju izabere Upravni odbor, a u slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat predsjednika Udruge, Upravni odbor dužan je sazvati izbornu Skupštinu Udruge u roku od trideset dana radi izbora novog predsjednika Udruge.

Članak 30.

Zadaće predsjednika Udruge su:

- zastupa i predstavlja Udrugu

- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije

propisano

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvještaja

- dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

- odgovara za zakonitost njezina rada.

- rukovodi radom Upravnog odbora

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim odlukama i aktima Udruge

Zamjenik predsjednika Udruge

Članak 31.

Zamjenika predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.

U slučaju spriječenosti zamjenika predsjednika Udruge u obavljanju svojih poslova, zamjenjuje ga osoba koju izabere Upravni odbor, a u slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat zamjenika predsjednika Udruge, Upravni odbor dužan je sazvati izbornu Skupštinu Udruge u roku od trideset dana radi izbora novog zamjenika predsjednika Udruge.

Članak 32.

Zadaće zamjenika predsjednika Udruge su:

- zastupa i predstavlja Udrugu

- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije

propisano

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvještaja

- dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

- odgovara za zakonitost njezina rada.

- zamjenjuje predsjednika Udruge

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim odlukama i aktima Udruge

Tajnik Udruge

Članak 33.

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

U slučaju spriječenosti tajnika Udruge u obavljanju svojih poslova, zamijenjuje ga osoba koju izabere Upravni odbor, a u slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat tajnika Udruge, Upravni odbor dužan je sazvati izbornu Skupštinu Udruge u roku od trideset dana radi izbora novog tajnika Udruge.

Članak 34.

Zadaće tajnika Udruge su:

- zastupa i predstavlja Udrugu

- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije

propisano

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvještaja

- dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

- odgovara za zakonitost njezina rada.

- koordinira poslove i zadaće temeljene na odlukama i programu rada

- prati propise koji se odnose na rad Udruge

- vodi popis članova Udruge

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim odlukama i aktima Udruge

Blagajnik Udruge

Članak 35.

Blagajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

U slučaju spriječenosti blagajnika Udruge u obavljanju svojih poslova, zamjenjuje ga osoba koju izabere Upravni odbor, a u slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat blagajnika Udruge, Upravni odbor bira osobu koja obnaša dužnost blagajnika do prve slijedeće Skupštine Udruge.

Članak 36.

Zadaće blagajnika Udruge su:

- vodi evidenciju financijskog poslovanja

- vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruge

- podnosi izvješća o materijalno-financijskom stanju Udruge Upravnom odboru i

Skupštini Udruge

V. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 37.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva

- pokretnine

- nekretnine

Članak 38.

Udruga stječe imovinu:

- iz namjenskih sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne

samouprave te fondova

- članarinom

- sponzorstvima

- donacijama

- iz nagrada, dobrovoljnih priloga i darova, fizičkih i pravnih osoba, dotacija,  - obavljanjem gospodarskih djelatnosti ako ih Udruga obavlja

- na druge načine u skladu sa zakonom

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 39.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 40.

Izvješća o materijalno-financijskom stanju podnosi blagajnik Udruge Upravnom odboru i Skupštini udruge.

Članak 41.

Supotpisnici kartona žiro računa Udruge su: predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge, tajnik Udruge i blagajnik Udruge.

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 42.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

VIII. NADZOR

Članak 43.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član Udruge može radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Udruge postupiti sukladno Zakonu o udrugama.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 44.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom ili odlukom Skupštine dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa.

Članak 45.

U slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama koji se odnose na prestanak postojanja Udruge, provodi se postupak likvidacije.

Likvidaciju Udruge provodi likvidator sukladno Zakonu o udrugama.

Likvidator

Članak 46.

Likvidator Udruge je Predsjednik Nadzornog odbora Udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

-      utvrditi stanje na poslovnom računu udruge

-      utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja

-      utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja

-      u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi

-      u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

 

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 47.

Imovina Udruge, preostala nakon prestanka rada Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine, odnosno sukladno Zakonu o udrugama.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 48.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju Upravni odbor Udruge, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje Upravni odbor posebno.

Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član obraća se Upravnom odboru Udruge koji u roku od 30 dana mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će se spor ili sukob riješiti.

U slučaju da Upravni odbor ne može riješiti spor ili sukob interesa, o istom odlučuje Skupština Udruge na izvanrednoj sjednici koju saziva Upravni odbor u roku od 15 dana nakon zaključka da ne može riješti spor ili sukob interesa.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Statut ili njegove promjene donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa.

Članak 50.

Tumačenje Statuta i drugih akata i odluka Udruge daje Upravni odbor.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a Statut od 26.01.2013. s izmjenama Statuta od 15. ožujka 2014. prestaje važiti.

 

 

U Varaždinu, 14. veljače 2015. godine.

 

 

M.P.                                       Predsjednik Udruge

 

                                           Robert Puja

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 42000 Varaždin

Predsjednik : 095 906 4824

Tajnik: 095 230 0652

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

radno vrijeme pon - pet 08 - 15 sati

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.